casus strategie

VOLG RICK

casus strategie

Deze casus is om enig gevoel te geven bij wat ik kan betekenen voor jullie. In deze specifieke situatie was het een bedrijf dat het gehele spectrum wilde doorlopen en om intensieve begeleiding vroeg. Welke aspecten voor júllie van belang zijn en wat mijn rol daarin is, stemmen we altijd in overleg af, zodat het past bij jullie specifieke situatie en behoeften.

Voorts wil ik nog opmerken dat de aanpak wat droog, zakelijk opgeschreven is. Van intake tot en met implementatie komt natuurlijk een veelheid aan overtuigingen en emoties langs bij alle deelnemers die niet samen te vatten zijn in een document. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat men in de bouw niet persé gewend is om markt- en bedrijfsinformatie paraat en bruikbaar op de plank te hebben liggen.

In deze casus riep dat een verstopt gevoel van onvermogen/falen op, dat zich in eerste instantie uitte in stevige weerstand (“Al die info hebben we toch niet nodig: zeg gewoon welke kant we op moeten met elkaar!”). Recht doen aan een ieders emotionele beleving tijdens zo een traject zónder in te boeten op het resultaat, zie ik als een van de mooiste uitdagingen van mijn vak.

SITUATIE

Bouwbedrijf X is al een aantal decennia een regionale speler in de nieuwbouwmarkt voor woningcorporaties en projectontwikkelaars. Daarnaast heeft Bouwbedrijf X van oudsher ook een aantal ‘klusbussen’ rondrijden voor dagelijks en mutatieonderhoud in de bestaande bouw.

aanleiding en vraag

De nieuwbouwtak is voor Bouwbedrijf X alweer wat jaren goed rendabel. Het Beheer- & Onderhoudsteam draait eigenlijk net aan de verkeerde kant van break-even, maar draagt wel bij aan het acquireren van nieuwbouwprojecten. Per saldo gaat het dus prima met Bouwbedrijf X.

Toch ziet het managementteam een aantal zaken om zich heen gebeuren waarvan ze niet precies weten of ze er wat mee moeten. En zo ja, wát dan precies? Zo is het al net even te lang moeilijk om geschikt personeel te vinden en blijven we al teveel jaar elkaar toeroepen dat de prijsstijgingen onhoudbaar zijn. Ook lijken de woningfabrieken als paddenstoelen uit de grond te schieten en hoe snel gaat dat digitaliseren en prefabben nu precies? Boven alles: hoe moeten wij daar als regionale speler op acteren?

aanpak

Na de kennismaking en de intake waarin koudwatervrees (“strategie-gedoe is vaag en abstract geklets dat niet verder komt dan een rapport.”) overwonnen werd, zijn de vertrekpunten  vastgesteld. Ook is een kernteam (het MT) samengesteld en in beeld gebracht wie bij specifieke thema’s betrokken worden. Met het kernteam doorlopen we in een aantal sessies de volgende stappen:

  1. Ophalen en analyseren marktinformatie, inclusief een strategische analyse van (potentiële) concurrenten om zo een doordacht en breed gedragen beeld van de markt te krijgen.
  2. Ophalen en analyseren bedrijfsprestaties op verschillende dimensies (financieel, duurzaamheid, klant-/medewerkertevredenheid, enz.)
  3. De resultaten van de externe en interne analyse worden naast elkaar gelegd. In één klap is zichtbaar wat gebeurt bij ongewijzigd beleid, welke key-issues spelen en wat de centrale uitdaging moet zijn. Door met een kernteam te werken waarbij zeer geregeld anderen (collega’s én klanten!) betrokken worden op relevante thema’s is het borgen van urgentie én richting in de organisatie integraal onderdeel van de hele strategiebepaling.
  4. De conclusies uit de confrontatie tussen de interne en externe analyse worden geïnterpreteerd en vastgelegd in de strategiebepaling. Daarin staat hoe en waar nu direct strategisch concurrentievoordeel te behalen is. Maar ook waar en hoe in de nabije toekomst groei te behalen is. Die ‘waar’ verwijst naar heel specifiek gedefinieerde segmenten en klanten. De ‘hoe’ naar welke strategische aanpassingen nodig zijn op , personeelsgebied, inkoop, productie, verkoop en alle ondersteunende bedrijfsactiviteiten.
  5. Vervolgens is een implementatieplan gemaakt met concreet bruikbare doelen voor de verschillende disciplines binnen het bedrijf. Die implementatie is uiteraard meerjarig waarbij ik een vinger aan de pols houd. 

resultaat

Uiteraard is er de gedeelde overtuiging een toekomstbestendige en haalbare strategie ingericht te hebben die antwoord geeft op de in de aanleiding genoemde vragen en dilemma’s. Zo is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van projectoverstijgende nieuwbouwconcepten en wordt de B&O-afdeling de komende jaren doorontwikkeld naar een installatieploeg voor renovatieconcepten van derden. De marketing en sales worden hierop aangepast, zodat klanten ook weten en voelen waarom ze voor Bouwbedrijf X moeten kiezen.

Het MT gaf aan dat het intensief en stapsgewijs doorlopen van zo een strategietraject veel goeds had gebracht. Men voelt zich nu in staat om zelf strategiescenario’s te ontwikkelen en toe te passen. Persoonlijk zie ik dat ook als mijn missie op dit gebied: de kennis, tools en vaardigheden aanreiken die bedrijven in staat stellen om zelf op een praktisch bruikbare manier aan de slag te kunnen met abstracte zaken als missie, visie en strategie.